เรียนต่อปี52 Print
Written by Administrator   
Friday, 29 July 2011 14:08

มัธยมศึกษาปีที่ 6


1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8 คน
2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 11 คน
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 45 คน
4. มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 2 คน
5. วิทยาลัยอาชีวะศึกษา ลำปาง 12 คน
6. วิทยาลัยเทคนิค 7 คน
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 4 คน
8. มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ลำปาง 7 คน
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 1 คน
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 คน
11. วิทยาลัยสาธารณสุข พิษณุโลก 1 คน
12. สถาบันการศึกษาเอกชน 24 คน
13. ประกอบอาชีพ 16 คน

มัธยมศึกษาปีที่ 3


1. วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 13 คน

2. วิทยาลัยอาชีวะศึกษา 12 คน

3. วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา 7 คน

4. โรงเรียนอรุโณทัย 2 คน

5. โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 110 คน