วิจัย วิพากษ์ Print
Written by Administrator   
Friday, 28 March 2014 14:45


ในวันที่ 27 มีนาคม ที่ผ่านมา นายบรรจง วรรณสุริยะ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา จ.ลำปาง ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และพัฒนาผลงานทางวิชาการ" โดยลักษณะของโครงการนั้นจัดเป็นโครงการต่อเนื่องที่มีเป้าหมายให้ครู โรงเรียนสบปราบพิทยาคมทุกคน มีการวิจัยอย่างเป็นลำดับขั้นตอนและนำผลการวิจัยมาปรับใช้กับการเรียนการ สอนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง และครั้งนี้ได้เพิ่มความเข้มข้นมากขึ้น โดยมีการวิพากษ์ผลงานการวิจัยในแต่ละหัวข้อของครูแต่ละท่านอย่างเปิดเผย และตรงไปตรงมาเพื่อให้ครูทุกท่านได้เข้าใจตรงกัน ก่อนเสร็จการบรรยายได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น ด้วย