ประชุมผู้ปกครองนักเรียน Print
Written by Administrator   
Thursday, 07 November 2013 20:47


วันนี้ โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้จัดประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โดยมีประธานกรรมการสถานศึกษาท่านสุรพันธ์ อินเพลา เป็นประธานในพิธีและภายในห้องประชุมใหญ่ได้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานครู นักเรียน และกลุ่มสาระต่างๆ เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ผ่านมาให้ผู้ปกครองทราบ และในโอกาสนี้ได้แนะนำผู้อำนวยการคนใหม่ ผู้อำนวยการสายัณห์ พรมใส ซึ่งย้ายมารับตำแหน่งใหม่แทนท่านผู้อำนวยการสมจิตร ดาวสุดซึ่งจะย้ายไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา

Last Updated on Thursday, 07 November 2013 20:54