นำเสนอผลงานรายบุคคล Print
Written by Administrator   
Wednesday, 09 October 2013 11:11


วันที่ 9 ตุลาคม 2556 รองผู้อำนวยการเธวิณ เย็นใจ เป็นประธานในพิธีนำเสนอสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะครูรายบุคคล ในภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งคณะครูทุกท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และมีรูปแบบการนำเสนออย่างหลากหลาย น่าสนใจ

Last Updated on Wednesday, 09 October 2013 11:34