ส่งเสริมขวัญและกำลังใจ Print
Written by Administrator   
Friday, 13 September 2013 11:06


นางสมจิตร ดาวสุด ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้ให้เกียรติมอบป้ายที่ระลึกให้กับนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนและแสดงความขอบคุณแก่นักเรียนผู้มีความเสียสละทำประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยมีคุณครูพัชรินทร์ อินสะอาด เป็นที่ปรึกษาโครงการ