พุทธมามกะ Print
Written by Administrator   
Tuesday, 26 June 2012 12:23


กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรม การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 18 มิถุนายน ที่ผ่านมา

Last Updated on Tuesday, 26 June 2012 12:34