รับเงินรางวัล 40,000 บาท Print
Written by Administrator   
Tuesday, 10 January 2012 13:03

คณะครู นักเรียน โรงเรียนสบปราบพิทยาคมร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวศิริพร  พรมใจมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรมระดับประเทศ ตามโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมของธนาคารออมสิน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 40,000 บาท และมีการรับรางวัลในวันเด็กที่ 14 มกราคม  ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

 

นางสาวศิริพร  พรมใจมา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕/๒  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม นักเรียนผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น  ระดับชาติ  โครงการประกวดโรงเรียน  และนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม    รุ่นที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๔  ที่ธนาคารออมสินร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้จัดโครงการฯ  นับเป็นนักเรียนคนที่  ๓  ของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  (นายพัทนิตย์  สุวรรณประดับ รุ่นที่  ๑  ปี  ๒๕๕๐  และนางสาวไพลิน  ยะชะระ รุ่นที่  ๒ ปี ๒๕๕๑)  ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดนักเรียนผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ดีเด่นในโครงการดังกล่าว

 

นางสาวศิริพร พรมใจมา  ประธานโครงงานจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี ตามโครงการทักษะชีวิตเน้นจิตอาสาสู่ชุมชนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  มีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงงานคุณธรรมขณะเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดี  ถวายในหลวง  ด้วยการรวมกลุ่มนักเรียน  “กลุ่มจิตอาสา”  จัดทำโครงงานจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น  พุทธชยันตี  ๒๖๐๐ ปี ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) กระทั่งได้รับรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๐  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  และโครงงานจิตอาสาฯ  ยังได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการประกวด สุดยอดโครงงาน “ปล่อยของ”  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ร่วมกับ บริษัทบรอดคาซท์ ไทย เทเลชั่น จำกัด ในการประกวดสุดยอดโครงงาน "ปล่อยของ" ในระดับประเทศ จากการพัฒนาโครงงานจิตอาสาฯ ด้วยการจัดกิจกรรม "ธรรมสัญจรเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" และ"เครือข่ายความดีพี่สู่น้อง"

การประกอบคุณความดีอย่างต่อเนื่องของ นางสาวศิริพร  พรมใจมา และเพื่อนๆ นักเรียนกลุ่มจิตอาสา ส่งผลให้ นางสาวศิริพร  พรมใจมา ได้รับประกาศเกียรติคุณนักเรียนผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นระดับประเทศ พร้อมรับทุนการศึกษา จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท จากโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ธนาคารออมสิน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ในวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ธนาคารออมสิน กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่าย ทั้ง บ้าน วัด และโรงเรียน ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโครงงานจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี ตามโครงการทักษะชีวิต เน้นจิตอาสา โรงเรียนสบปราบพิทยาคม โดยเฉพาะบริษัทบ้านปูจำกัด (มหาชน) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่ให้การสนับสนุนเงินทุนในการพัฒนากิจกรรมต่างๆ ของโครงงาน กระทั้งประสบความสำเร็จในเบื้องต้น เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืนต่อไป

Last Updated on Thursday, 16 February 2012 14:29