ประเทศไทย


ประเทศบรูไน


ประเทศกัมพูชา


ประเทศอินโดนีเชีย


ประเทศลาว


ประเทศมาเลเซีย


ประเทศพม่า


ประเทศสิงคโปร์


ประเทศฟิลิปปินส์


ประเทศเวียดนาม

ความเป็นมา


 
  ธงอาเซียน      

คำขวัญ

 "One Vision, One Identity, One Community"
(หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม)

 

วัตถุประสงค์

การประชุมสุดยอดผู้นำ

หลักการพื้นฐาน

โครงสร้างของอาเซียน

กฏบัตรอาเซียน

 

 

 

ประเทศสมาชิกในสมาคมประชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 สัญลักษณ์อาเซียน
“ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้”
หมายถึง ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยสีที่ปรากฏในสัญลักษณ์ของอาเซียน เป็นสีที่สำคัญของธงชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน

 

 

สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ 
สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat)  ตั้งอยู่ที่่ กรุ่งจากาตาร์

เลขาธิการ : ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ (เริ่มดำรงตำเเหน่งเมื่อปี พ.ศ. 2551)

ปฏิญญากรุงเทพ     8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 

กฎบัตรอาเซียน     16 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ภาษาราชการ      ภาษาอังกฤษ

อาเซียนเปิดตัวตราสัญลักษณ์การเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 40 ปีแห่งการก่อตั้งอาเซียนในระดับภูมิภาค 19 กุมภาพันธ์ 2550

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ 054-296161 โทรสาร 054-296263